Overig

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geef ik een toelichting op hoe ik met uw gegevens omga, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens ik expliciet om toestemming moet vragen.

Ik verwerk (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van VlinderVeerkracht. Ik verzamel uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen mij in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met VlinderVeerkracht sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten VlinderVeerkracht, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die ik met u heb gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Ik  verwerk uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor VlinderVeerkracht worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door mij beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • de personen werkzaam voor VlinderVeerkracht hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan VlinderVeerkracht verstrekte persoonsgegevens;
 • ik heb technische maatregelen genomen om het door mij gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. VlinderVeerkracht hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste factuur/dienstverlening, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal ik mij aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Als betrokkene heeft u:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit via email (natasja@vlinderveerkracht.com) aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van mij.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen en probeer ik er samen met u uit te komen.

Privacyverklaring VlinderVeerkracht Natasja Hoogerheide januari 2020.

%d bloggers liken dit: